През последните години международният тероризъм премина към качествено нов етап от своето развитие и придоби глобален характер. Той вече се използва не само като инструмент за постигане на конкретни политически цели в отделна страна или регионален конфликт, а е насочен към принципна смяна на съществуващата система на международни отношения. Цели се хаос и икономическа дестабилизация в страните мишени и предизвикване на страх и психоза сред населението, като в крайна сметка се преследва глобална криза и промяна на съществуващия световен ред.

Съвременният тероризъм е комплексно и динамично явление, което успешно се адаптира към политическата и икономическата конюнктура. Оказването на ефективно противодействие не е по силите на нито една самостоятелна специализирана институция или отделна страна. Реални резултати в борбата с тероризма могат да бъдат постигнати само чрез обединените усилия на цялата международна общност.

В Европа се създава общо политическо, икономическо, социално, отбранително и правно пространство. Разширяването на НАТО и Европейския съюз укрепва военните, политическите, икономическите, социалните и другите аспекти на сигурността в различните държави и в общността като цяло.

Балканите станаха обект на подчертан интерес от страна на международни терористични структури като елемент от наблюдавания общ ръст на тероризма в световен мащаб. Въпреки тенденцията на постепенно стабилизиране, регионът остава критична зона по отношение на сигурността в Югоизточна Европа и на континента. Налице са комплекс от рискове, свързани с проблеми на държавността, етническо и религиозно противопоставяне, високо ниво на организирана престъпност и корупция, нелегален трафик на оръжие, наркотици, хора и др. Представлявайки интегрална част от региона, Република България не прави изключение. Активното участие на страната ни в световната антитерористична коалиция и наличието на български контингенти в различни кризисни точки по света прави България потенциален обект на терористични действия.

Към настоящия момент няма преки данни за терористична заплаха по отношение на Република България и нейни задгранични представителства. Основната опасност от организиране и осъществяване на терористичен акт на територията на страната остават евентуални действия на отделни лица, групи и организации, български или чужди граждани, или радикални елементи, проникнали по каналите за нелегална миграция.

Въпреки липсата на непосредствена терористична заплаха, съществуват вътрешни фактори, които създават предпоставки за нейното възникване:

 • обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови държави;

 • наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица и лица, търсещи закрила у нас;

 • дейността на религиозни фондации и други неправителствени организации сред българската мюсюлманска общност, насочена към нейното консолидиране на базата на крайни форми на исляма;

 • наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични организации и радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна основа;

 • Вътрешният криминален контингент в Република България и поконкретно организираната престъпност и възможните й връзки с терористични структури.

 

През последните няколко години бяха приети основополагащи международни документи в сферата на противодействието на тероризма в световен мащаб, между които:

 • Глобална стратегия и План за действие на ООН;

 • Стратегия и План за действие на Европейския съюз за борба с тероризма;

 • Стратегия и План за действие на Европейския съюз против радикализацията и набиране на терористи;

 • Инициативи и директиви на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия, касаещи противодействие на финансирането на тероризма, сигурността на експлозивите, защитата на европейската критична инфраструктура и др.

 

Оценката за терористичната заплаха спрямо България предопределя и приоритетните направления на външната политика на страната в областта на сътрудничеството срещу тероризма, а именно:

 • взаимодействието ни с партньорите от Европейския съюз и съюзниците от НАТО е приоритетен аспект на участието ни в колективните усилия за париране на терористичната заплаха;

 • в качеството си на член на Европейския съюз страната ни отдава приоритетно значение на взаимодействието в рамките на Съюза, насочено към съгласуване на елементи на обща политика и общи позиции за развитие на международното сътрудничество в борбата с тероризма по отношение на трети държави и в рамките на международните организации;

 • в контекста на сътрудничеството със страните - членки на Европейския съюз, приоритет за България е изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за борба с тероризма и предстоящата й актуализация. Във фокуса на вниманието са въпросите, свързани с ефективното овладяване на процесите на радикализация и предотвратяване набирането на кадри за нуждите на терористичните мрежи; защитата на критични инфраструктурни обекти; пресичане на каналите и механизмите за финансиране на терористичната дейност; предотвратяване използването на интернет за терористични цели; разширяване на техническата помощ за приоритетни трети държави, на първо място страните от Северна и Северозападна Африка. Успешното изпълнение и последващото развитие на Стратегията за медийна комуникация на Европейския съюз по въпросите на противодействието на тероризма е друго важно направление на участието ни в тази сфера на сътрудничество;

 • съвместно със съюзници от НАТО и други партньори Република България дава своя принос в Афганистан и Ирак за възстановяване на държавността, утвърждаване на демокрацията и противодействие на опитите на терористите да дестабилизират обществата на тези страни;

 • в глобален план усилията на страната са насочени към изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и преди всичко на резолюции 1267 и 1373. Приоритет за Европейския съюз, съответно и за Република България, е усъвършенстването на процедурите, свързани с включването, обжалването на включвания и изключването на лица, групи и организации от ограничителните списъци на ООН, с оглед подобряване прозрачността на прилаганите процедури и укрепване на гаранциите за спазване правата на лицата, засегнати от съответните мерки;

 • Република България е ратифицирала основните „секторни” конвенции, изработени и сключени под егидата на ООН, в областта на противодействието на тероризма;

 • придаваме особено значение на ефективното прилагане на Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма, приета от Общото събрание на ООН на 8 септември 2006 г.;

 • страната е ангажирана и в преговорите по Всеобхватната конвенция срещу международния тероризъм; считаме, че следва да се направи възможното за постигане на компромис по спорните въпроси и успешно приключване на работата по конвенцията;

 • в общоевропейски план Република България е участник в сътрудничеството по линия на Съвета на Европа и ОССЕ, страната е ратифицирала Европейската конвенция за борба с тероризма и протокола към нея, Конвенцията за предотвратяване на тероризма и подписа Конвенцията против финансирането на тероризма;

 • в рамките на борбата срещу международния тероризъм България е подписала и изпълнява редица двустранни споразумения и договорености.

Това наложи хармонизирането на националните усилия и привеждането им в съответствие с европейската политика и практики.

На политическо ниво координацията на дейностите в борбата срещу тероризма се осъществява от Съвета по сигурността към Министерския съвет, който организира и координира дейността на министерствата и ведомствата във връзка с националната сигурност, включително борбата срещу тероризма.

На експертно ниво функциите на национален координатор по противодействието на тероризма бяха поети от Координационния център за противодействие на международния тероризъм (КЦПМТ) в Национална служба “Сигурност” (НСС). След създаването на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) координационният център бе включен като отдел в структурата на агенцията.

Понастоящем КЦПМТ осъществява връзките и взаимодействието с другите държавни структури, ангажирани в борбата срещу тероризма, със структурите за сигурност в страната, както и със специалните чуждестранни служби и централизира цялата оперативно-техническа информация, от главните, областните и специализираните дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР), Националната разузнавателна служба (НРС) и Министерството на отбраната (МО). В центъра функционира система за комплексно информационно осигуряване, която се използва регулярно от останалите служби и ведомства. Координационният център координира изпълнението на мерките за контрол върху лица и организации, подозирани в терористична дейност, по Консолидирания списък на Комитет 1267 на Съвета за сигурност на ООН и други резолюции на ООН и Европейския съюз, определящи международните задължения на България в тази област.

Координационният център извършва систематичен анализ на риска от терористична заплаха (в т.ч. и заплахата, произтичаща от дейността на ислямските радикални групи) и изготвя обобщаващи и прогностични материали.

През периода на присъединяването на Република България към

Европейския съюз и до настоящия момент представители на центъра и на Министерството на външните работи (МВнР) участваха активно в работните групи на Съвета на Европейския съюз TWG и COTER.

Държавните институции успешно представиха страната при осъществените от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия инициативи (партньорските проверки за напредъка в областта на противодействието на тероризма, за предприетите мерки за противодействие на радикализацията и рекрутирането, по мерките за ликвидиране на последиците от терористични кризи, за видеонаблюдението като фактор, подпомагащ превенцията и разследването на терористична дейност и др.)

 

* * *

 

Настоящият Национален план за противодействие на тероризма в Република България предвижда комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата от терористични заплахи.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Недопускане извършването на терористични действия на територията на страната, както и срещу български граждани, обекти, представителства и контингенти зад граница.

 • Предотвратяване проникването и противодействие на влиянието на радикални идеи и на техните разпространители сред групи и общности на населението в България като база за привличане на терористи.

 • Подобряване организацията на дейността на специализираните структури с цел ефективно противодействие на използваните от международните терористични организации методи и средства, целящи унищожаването на голям брой хора.

 • Защита на населението и критичната инфраструктура на страната и ограничаване на ефекта от евентуални терористични действия.

 • Разширяване и задълбочаване на взаимодействието с държавите от Европейския съюз, НАТО и останалите страни от антитерористичната коалиция.

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

 1. Координационният център за противодействие на тероризма в ДАНС е национална точка за контакт по линия на противодействието на международния тероризъм. Центърът осъществява координацията с министерствата и ведомствата в страната, както и взаимодействие със съответните специализирани структури на Европейския съюз и НАТО.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС

 1. Определяне на контактни точки и служители от министерствата и ведомствата, имащи отношение към противодействието на тероризма, за оперативно взаимодействие с координационния център в ДАНС.

Срок: един месец след утвърждаването на плана

Отг. министри и ръководители на ведомства

 1. Ръководителите на министерства и ведомства да осигуряват своевременното изпълнение на мероприятията, залегнали в Националния план за управление при кризи вследствие на терористична дейност.

Срок: постоянен

Отг. министри и ръководители на ведомства

 1. Актуализиране на плановете на министерствата и ведомствата за управление при кризи вследствие на терористична дейност.

Срок: постоянен

Отг. министри и ръководители на ведомства

 1. Поддържане в постоянна готовност за работа на центровете за управление при кризи.

Срок: постоянен

Отг. Министри и ръководители на ведомства

 1. Да се възложи на експертната консултативна комисия, създадена на основание чл. 35, т. 3 от Закона за вероизповеданията, да изготвя експертни оценки, анализи и становища за целите на националната сигурност.

Срок: 2 месеца след утвърждаването на плана

Отг. директорът на дирекция “Вероизповедания” на Министерския съвет

 1. Министерството на вътрешните работи да организира извършване на охранително обследване на сградите на министерствата, областните управи, кметства, обекти със струпване на много хора и други обекти от критичната инфраструктура, като се обърне основно внимание на състоянието на охраната, наличието на технически средства за охрана (рентгени, рамки, метал-детектори) и наличието на инструкции и документи, регламентиращи реда и пропускателния режим.

Срок: юни 2009 г.

Отг. МВР

 1. На базата на резултатите и анализите на състоянието на охраната на проверените обекти, МВР да организира провеждането на съвещание с главните секретари на министерствата и длъжностните лица от останалите охранявани сгради и обсъдят мерки за отстраняване на допуснатите слабости и пропуски.

Срок: юни 2009 г.

Отг. МВР и главните секретари на министерства

 1. Министерствата и ведомствата да планират средства за подобряване на охраната включително и закупуване допълнително, където е необходимо, на технически средства (рентгени, рамки, метал детектори, видеонаблюдение, инфрачервени бариери и др. ).

Срок: 2009 - 2010 г.

Отг. главните секретари на министерствата и областните управители

 

 

 1. Проверка на състоянието на охраната, пожарната и аварийната безопасност на всички рискови инфраструктурни обекти (транспортни възли в страната, железопътни, пристанищни и летищни комплекси, пътни съоръжения, курортни комплекси и др.). Определяне на допълнителни мерки за сигурност при необходимост.

Срок: постоянен

Отг. МВР, НСО и ръководители на министерства и ведомства

 1. Извършване преглед на ефективността на контрола по трасетата на европейските инфраструктурни коридори на територията на страната и набелязване на конкретни мерки за повишаването му.

Срок: постоянен

Отг. МВР

 1. Изготвяне на планове за повишаване на сигурността при заплаха от терористичен акт на публичните обекти с масово пребиваване на хора.

Срок: постоянен

Отг. Ръководители на министерства и ведомства

 1. Организиране на обучение на служителите от министерства, ведомства и частни охранителни фирми за разкриване признаци на подготовка на терористична дейност.

Срок: постоянен

Отг. ръководители на министерства и ведомства

 1. Изготвяне на стратегия за комуникация с медиите и гражданското общество по въпроси на противодействието на тероризма, включително в условията на управление при кризи вследствие на терористична дейност, съобразена със Стратегията за медийна комуникация в тази област на Европейския съюз.

Срок: 3 месеца след утвърждаването на плана

Отг. МВР, МВнР, МС - Правителствената информационна служба

 

 

 1. Да се извърши преглед на ефективността на мерките за охрана и защита срещу терористични действия на българските дипломатически и консулски представителства зад граница, както и на плановете за действие по защита на български граждани в чужбина при възникване на заплаха от терористичен акт или при възникване на криза вследствие на терористична дейност в страната на тяхното пребиваване.

Срок: 3 месеца след утвърждаването на плана Отг. МВнР

 1. Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол да координира дейността на службите от задължителния граничен контрол по вземане на мерки в зоните на ГКПП по противодействие на тероризма.

Срок: постоянен

Отг. ръководителят на

Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол

 1. Приемане от Министерския съвет на Национален план за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване.

Срок: декември 2008 г.

Отг. МВР, МО, ДАНС, МТИТС, НСО, МЗ, МФ, МвнР и МИЕТ.

 1. Създаване на организация за своевременен достъп до поддържаните от министерствата и ведомствата регистри на обектите, извършващи дейности по използване или съхранение на общоопасни средства (оръжия, боеприпаси, взривни вещества, силнодействащи отровни вещества, опасни вируси и бактерии и източници на йонизиращи лъчения), подлежащи на разрешителен и/или лицензионен режим, както и на лицата с достъп до тях.

Срок: 2 месеца след утвърждаването на плана

Отг. ДАНС, МВР, МО, МИЕТ, МЗХ, МЗ,

МОМН и АЯР

 

 

 

II. ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ

 1. Координационният център за противодействие на тероризма в ДАНС планира и организира цялостната оперативна дейност по противодействие на тероризма на територията на страната. В дейността си ДАНС взаимодейства с МВР, МО, НРС и НСО, както и със специалните служби на страните от НАТО и Европейския съюз.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС

 1. Провеждане на оперативно-издирвателна работа по лицата и организациите, подозирани в терористична дейност съгласно Консолидирания списък на Комитет 1267 на Съвета за сигурност и другите резолюции на ООН, свързани с международния тероризъм, по които Република България е страна.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР, МВнР, МО, НРС и НСО

 1. Засилване на оперативния контрол върху:

а) Дейността на представители на радикалния ислям и други групировки на религиозна основа и фондации, представляваща потенциална опасност за осъществяване на терористични актове срещу обекти на територията на Република България или на трети страни;

б) Дейността на радикални религиозни сдружения и фондации,

Националистически организации, групи или отделни емисари по пропагандиране на радикални религиозни идеи;

в) Организирани престъпни групи и лица, склонни да извършват терористична дейност, поддържащи връзки с международни терористични организации и структури на организираната престъпност;

г) Разкриване на незаконни валутно-финансови и търговски операции, включително "пране на пари", които могат да бъдат използвани за финансиране на международни терористични организации и на лица, свързани с тях;

д) Дейността на лица, временно или постоянно пребиваващи в Република България, включително и със статут на закрила граждани или с произход от рискови държави.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР, МФ, НРС, МО

 

 

 1. Оптимално използване на информационните източници за придобиване на изпреварваща информация за замисляни и/или подготвяни терористични действия на българска територия, за терористични актове срещу български обекти на територията на други страни, за разкриване на опити за използване на българска територия като база за извършване на терористични актове в трети страни.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР, МО, НРС и НСО

 1. Насочване на оперативните източници на информация за получаването на изпреварващи данни за връзки между местни организирани престъпни групи и международни терористични организации, за съдействие или логистична помощ при подготовка и извършване на терористични актове.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР, МО и НРС

 1. Активизиране на работата с оперативните източници на информация, имащи позиции в средите на пребиваващите у нас чуждестранни граждани от рискови държави, за получаване на информация за подготовка и извършване на терористични актове.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР, МО и НРС

 1. Контраразузнавателно обезпечаване на обектите със стратегическо значение, на чужди дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации у нас с цел недопускане на терористични актове срещу тях.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР и МО

 1. Активна оперативно-издирвателна работа по неутрализиране и търсене на наказателна отговорност на отделни лица и членове на организирани престъпни групи, уличени в изработване и пласиране на неистински парични знаци, изработване на неистински документи за самоличност, визови стикери, в незаконен трафик и търговия с наркотични вещества и прекурсори, боеприпаси и взривни вещества, радиоактивни материали, токсични химически вещества и прекурсори, биологични агенти и токсини.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР

 1. Планиране на мероприятия за ефективно противодействие на кибертероризма и оперативно обезпечаване на интернет трафика, в частност:

а) наблюдение и контрол на сайтове, чрез които се осъществяват ислямистка пропаганда и открити призиви за радикални действия;

б) контрол на сайтове, съдържащи инструкции за изготвяне на взривни устройства и устройства за разпръскване на радиоактивни и токсични химически вещества, тяхното залагане и други елементи, свързани с възможно извършване на терористичен акт;

в) създаване на организация за идентификация, контрол и пресичане на възможностите за комуникация чрез интернет на лица, подозирани в съпричастност към терористични организации.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР

 1. Активизиране на оперативното наблюдение на транзитно преминаващите през страната граждани на рискови държави за недопускане на подготовка и осъществяване на екстремистки и терористични действия.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР

 1. Оперативно наблюдение и контрол на бежанците и подалите документи за получаване статут на бежанец в Република България.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, ДАБ-МС

 1. Оптимизиране на проверките на ГКПП на страната на базата на анализ на риска за пресичане и предотвратяване на случаи на нелегален трафик на оръжие и хора, общоопасни средства и изделия и технологии с двойна употреба.

Срок: постоянен

Отг. МВР, МФ

 1. Осъществяване на засилен контрол при издаването на документи за самоличност и визи. Прецизиране на мотивите и основанията за предоставяне статут на бежанец в Република България.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС, МВР, МВнР, ДАБ - МС

 

III. ОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

 

 1. Предприемане на мерки за подобряване на сигурността и охраната на високорисковите обекти на:

1.1. Социалната инфраструктура:

 • административни сгради с национално значение;

 • публични обекти с голяма ежедневна посещаемост;

 • места, свързани с изпълнението на религиозни обреди и ритуали;

 • символни граждански и религиозно-култови обекти;

 • високорискови чуждестранни обекти;

 • официални държавни представителства и представителства на международни организации;

 • училища от системата на народната просвета, висши училища и

детски градини.

1.2. Транспортната инфраструктура:

 • гари, автогари, летища, пристанища;

 • метро;

 • пътнически и товарни жп състави;

 • самолети и терминали;

 • нефтопроводи, газопроводи и продуктопроводи.

  1. Стратегическите обекти в производствената сфера и/или инфраструктурата, срещу които терористичните атаки могат да предизвикат голям брой човешки жертви или изключително големи вреди за националната сигурност.

  2. Обекти, охранявани от Националната служба за охрана.

  3. Затвори и следствени арести, в които са задържани или изтърпяват наказание лишаване от свобода лица, осъдени за тероризъм.

Срок: постоянен

Отг. Министри, ръководители на ведомства и НСО

 

 1. Актуализиране на определените съгласно Постановление № 255 на Министерския съвет от 1996 г. зони за сигурност съгласувано със съответните областни дирекции на МВР и осигуряване на охраната им.

Срок: 2 месеца след утвърждаването на плана

Отг.: министри, ръководители на ведомства, областните управители и кметовете съгласувано с МВР

 1. Подобряване ефективността на охраната на поделенията в Българската армия и другите обекти на Министерството на отбраната с цел опазване на оръжието, боеприпасите, общоопасните и други средства на въоръжение.

Срок: постоянен

Отг.: МО и Щабът на отбраната

 1. Осъществяване на засилен контрол за изпълнение на мерките за охрана на посолствата, консулствата, дипломатическите сгради и други чуждестранни обекти на територията на страната. Повишено внимание към представителствата на държавите от НАТО и Европейския съюз с потенциална заплаха от терористични атаки.

Срок: постоянен

Отг.: МВР

 1. Провеждане на комплекс от мероприятия за оптимизиране на охраната и контрола на обектите за съхранение на въоръжение и техника в МВР.

Срок: постоянен

Отг.: МВР

 1. Изграждане на допълнителни технически съоръжения за периметрова охрана на летищата и за визуален контрол на местата, потенциално опасни за извършване на терористични действия.

Срок: постоянен

Отг.: МВР, МО, ДАНС, МТИТС и НСО.

 

 

 

 

 1. Усъвършенстване системата на организация и управление на граничния и митническия контрол в съответствие със статута на границите, произтичащ от членството на страната в Европейския съюз, и постигане необходимото ниво на контрола към датата на присъединяване към Шенгенското пространство.

Срок: постоянен

Отг. МВР и МФ

 1. Осъществяване на засилена физическа охрана на пристанищните комплекси, съоръжения, складове и обекти; актуализиране на съвместните планове за действие с пристанищната администрация за недопускане извършването на терористични актове.

Срок: постоянен

Отг. МТИТС, МВР и МФ

 1. Извършване на комплексни и целеви охранителни обследвания на обектите и фирмите за производство, съхраняване, употреба и търговия на взривни вещества, радиоактивни и токсични химически вещества, средства за взривяване и оръжие.

Срок: постоянен

Отг.: МВР и МО

 1. Актуализиране на плановете за взаимодействие по осигуряване на външната охрана и защита на ведомствата и обектите, охранявани от НСО съвместно с МВР. При необходимост - усилване на физическата охрана на потенциално застрашени обекти.

Срок: 6 месеца след утвърждаването на плана

Отг.: НСО и МВР

 1. При необходимост - засилване полицейското присъствие на места със струпване на много хора - метро, жп гари, курортни комплекси, летища и др.

  1. Съгласуване от МВР и НСО с органите на местното самоуправление предприемането на превантивни мерки за недопускане извършването на терористични действия при провеждане на масови мероприятия, митинги, шествия и др.

Срок: постоянен

Отг.: МВР, НСО, областните управители

 

 1. Поддържане на постоянен боен резерв и готовност от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) и Групата за издирване и задържане (ГИЗ) на служба "Военна полиция" съобразно законовите й правомощия за действие при възникнала кризисна ситуация и участие на екипи от командоси и снайперисти при провеждане на масови мероприятия и охрана на високопоставени лица и делегации.

  1. Превантивни мерки за защита и охрана на стратегически и особено важни обекти на територията на Република България от съвместни екипи на СОБТ, дирекция "Специализирани полицейски сили" и Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:

 2. АЕЦ "Козлодуй";

 3. международните летища - София, Пловдив, Бургас, Варна, Горна Оряховица;

 4. Нефтохим - Бургас;

 5. пристанищата Варна и Бургас;

 6. железопътните гари в големите градове;

 7. газопроводи и продуктопроводи;

 8. язовирите, големите водохранилища, вододайните зони и водопречиствателните станции.

12.2. Превантивни мерки за защита и охрана на специалните обекти на МО и БА и на поделенията с голям личен състав и въоръжение.

Поделенията на МО и БА разработват планове за охрана и отбрана, които се съгласуват с органите на ДАНС.

Срок: постоянен

Отг.: МВР, МО и ДАНС

 1. Превантивно присъствие и провеждане на специализирани мероприятия в затворите и затворническите общежития при наличието на сигнали за повишена опасност от извършването на терористични действия в тях.

Срок: до изясняване на сигнала

Отг.: Министерството на правосъдието

 

 

 

 

 1. В мирно време при обявяване на ”извънредно положение” Българската армия изпълнява задачи по:

а) оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм;

б) участие в охраната на стратегически обекти и в операции за пресичане на терористични действия.

Срок: до отмяна на обявеното

”извънредно положение”

Отг.: МО и Щабът на отбраната

 

 

IV. КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯТА, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗДЕЛИЯТА

И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

 1. Осъществяване на засилен контрол върху разпространението на оръжия за масово унищожение и дейностите с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, МО, МВнР и МИЕТ

 1. Засилване на контрола върху сделките с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, МО, МВнР и МИЕТ

 1. Засилване на контрола върху вноса и износа на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и боеприпаси.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, МФ, МВнР и МИЕТ

 1. Засилване на контрола и проверките в обектите и фирмите за производство, съхраняване, употреба и търговия на взривни вещества и средства за взривяване.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, МО и МИЕТ

 1. Оптимизиране на мерките за контрол на обекти и лица, работещи с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и средства за взривяване, и особено на обектите от военнопромишления комплекс, произвеждащи взривни вещества, и на складовете за съхраняването им, в т.ч. източници на йонизиращи лъчения.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, МИЕТ, МО, АЯР

 1. Дооборудване до пълното комплектуване на всички ГКПП на външни граници на Република България по съвременни стандарти с апаратури за откриване на нелегален трафик на ядрени материали и радиоактивни вещества.

Срок: 2012 г.

Отг.: МВР, МФ.

V. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. Подобряване на информационното взаимодействие между ДАНС и звената на МВР, МО, НРС и НСО с цел активизиране обмена на информация в реално време за остри сигнали и оперативно интересни лица.

  1. Изпращане на цялата получавана оперативна информация, свързана със сигнали за терор, от главните, областните и специализираните дирекции на МВР, НРС, МО и НСО в ДАНС. Осъществяване на ефикасен информационен обмен и оперативно взаимодействие.

Срок: постоянен

Отг.: МВР, МО, НРС, НСО

 1. Своевременно актуализиране на централизираната база данни в Координационния център в ДАНС, съдържаща данни за лица и организации, засечени по линия на противодействието на международния тероризъм.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС

 1. При необходимост министерствата и ведомствата извършват справки в централизираната база данни в Координационния център в ДАНС.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС

 1. Центърът за противодействие на международния тероризъм в ДАНС изготвя периодично (на всеки 6 месеца) или при възникнала необходимост оценка на терористичната заплаха с прогнози за нейното развитие и я предоставя на държавното ръководство, както и на специализираните служби.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС

 1. Засилване на информационното осигуряване на висшите органи на държавната власт и управление, както и на органите на местната и съдебната власт за случаи на заплаха за извършване на терористичен акт.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, MO

 1. Осъществяване на активно информационно и оперативно взаимодействие със специалните и полицейските служби на съседните държави, страните - членки на НАТО, на Европейския съюз и специализирани работни структури.

Срок: постоянен

Отг.: ДАНС, МВР, МО, НРС и МВнР

 1. Издаване и разпространение до всички министерства и ведомства (при спазване разпоредбите за класификация на информацията) на сборник с всички международни и национални актове, свързани с противодействие на тероризма, включително на настоящия план след неговото приемане.

Срок: 6 месеца след утвърждаването на плана

Отг.: Министерството на правосъдието

 1. Повишаване възможностите на Черноморския граничен координационен и информационен център за обезпечаване на сигурността в Черноморския регион и постигане на оптимална ефективност в противодействието на трансграничната организирана престъпност и предотвратяване на проявите на международния тероризъм.

Срок: постоянен

Отг.: МВР

 

 

 

 1. Координационният център за противодействие на тероризма в ДАНС да изготвя шестмесечен обзорен бюлетин по линия на противодействие на тероризма, без да разкрива оперативни интереси, като в него залегнат дейността на терористични и противоконституционни националистически и други организации, състоянието на етно-религиозната обстановка, ислямски фундаментализъм, социални напрежения в регионите, и да го предоставя на всички ведомства в касаещия ги обем.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС

 

 

VІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

 1. Техническо осигуряване на Координационния център за противодействие на международния тероризъм в ДАНС и останалите специализирани звена в министерствата и ведомствата по отношение защитата на класифицираната информация, която постъпва от МВР, МО, НРС, НСО, както и от партньорски специални служби и на Службата по сигурността на НАТО.

Срок: постоянен

Отг. ДАНС

 1. Повишаване на техническите възможности чрез въвеждане на ново техническо оборудване за контрол и наблюдение на държавната граница (интегрирани системи, корабен състав и летателни средства).

Срок: постоянен

Отг. МВР, МФ

 1. Възстановяване и използване по предназначение на съществуващите шосейни и други контролно-пропускателни пунктове (КПП) за осъществяване на по-добър контрол на движението по пътищата и превенция на опити за извършване на терористични действия.

Срок: декември 2009 г.

Отг. МРРБ, МВР, НА “ПИ”, областните управители

 

 

 1. Закупуване за нуждите на специализираните структури за борба с тероризма и силите за бързо реагиране на съвременни средства за индивидуална защита на служителите, специализирани моторни превозни средства, комуникационни средства, средства за радиоконтрол, технически средства за контрол на нелегалния трафик с радиоактивни и токсични химически вещества, специализирани средства за откриване на взривни вещества, пожарогасителна техника и други.

Срок: декември 2009 г.

Отг.: МФ, МО и МВР

 1. Закупуване на роботизирани системи за обезвреждане на взривни устройства за нуждите на МВР.

Срок: декември 2009 г.

Отг. МФ и МВР

 1. Поетапно осигуряване на стационарни и мобилни камери за видеонаблюдение, включително безпилотни летателни апарати в зоните на КПП, по магистралите и на обществени места с масова посещаемост в столицата и в големите градове, в основните поделения и военни обекти със стратегическо значение на МО и БА.

Срок: декември 2009 г.

Отг.: МФ, МВР, МО и БА

 1. Оптимизиране на щатовете и при необходимост осигуряване на допълнителни щатове за подобряване на физическата охрана и финансиране изграждането на антитерористична инфраструктура (заграждения и други технически мерки) за нуждите на охраната на рискови обекти, включително на обектите, съхраняващи големи количества взривни, радиоактивни и токсични химически вещества.

Срок: 6 месеца след утвърждаването на плана

Отг. ръководители на министерства и ведомства

 1. Осигуряване и разпространение на методически материали в системата на народната просвета за провеждане на интерактивно обучение относно начина на действие и поведение при извънредни ситуации (в частност при терористичен акт).

Срок: 6 месеца след утвърждаването на плана

Отг. МОМН, МВР и ДАНС

* * *

Средствата за изпълнението на Националния план за противодействие на тероризма се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответната година на министерствата и ведомствата, ангажирани с тази дейност.