В историята на човечеството няма столетие, свързано с толкова много трагедия, като 20-ти век. Наред с двете световни войни, голямото количество регионални войни и въоръжени конфликти, международният тероризъм, особено през последните 30 години на столетието, допринесе извънредно много за вписването в историята на човечеството на десетки страници на терор и насилие. Именно международният тероризъм представлява в настоящия момент най-голямата заплаха за мира в демократичните общества. Практически всички въоръжени конфликти, които възникваха в Азия, Африка, Близкия и Средния Изток, на Балканите, на територията на бившите съветски републики се съпровождаха с диверсионно-терористични актове, като основните последствия бяха за мирното население. Социалното неравенство в обществата, националните противоречия, отсъствието на надеждна правова регулация и нали- чието на религиозна активност способстваха за образуването на значително количество екстремистки, националистически организации, фанатични религиозни секти, имащи военни формирования и разглеждащи тероризма като основно средство на борба със своите против- ници. Броят на жертвите на международния тероризъм за периода 1968–1995 година възлиза на повече от 9 000 души. Тероризмът се издигна до степен на държавна политика. На 39 сесия на Генералната асамблея на ООН през 1984 година бе приета специална резолюция за: “Недопустимост за използването в политиката на държавите на терористични и други действия, насочени към подриване на обществено-политическия строй на която и да е суверенна държава”.

В своята дейност терористичните формирования прибягват до използването на раз- лични средства за постигане на своите крайни цели, като най-голям е делът на използване на взривни и биологични агенти. Ето защо познаването на спецификата на бойната взривна травма, организацията и управлението на медицинските загуби при взривни поражения от теро- ристичен акт като модел на бедствена ситуация сред мирното население е от изключително важно значение, с цел намаляване както на масовите санитарни загуби, така и на тези сред мирното население.

И така, какво прави тероризма в днешно време огромен проблем за света?

  • различните форми на проявление на тероризма и глобализацията на организираната престъпност

  • значимите международни конфликти, базирани на религиозно мотивираният тероризъм, фундаментализъм, фанатизъм и религиозна нетърпимост

  • прогресът в технологиите и свободния достъп до тях допринасящи допълнително за увеличаване на въздействието от терористични атаки – технологичен тероризъм (концепцията за т.нар. асиметрична война)

  • задълбочаващата се световна диспропорция – богат/беден, север/юг, малки/големи, християни/мюсюлмани и други

Изхождайки от тези най – общи предпоставки е много важно, както при системата допинг – антидопинг, а в случая тероризъм - антитероризъм да се създадат условия за адекватно поведение, при риск от терористични действия.

Всяко постижение в превенцията срещу тероризма придобива огромно значение и трябва да бъде предмет на разглеждане от националните служби на държавите. 

Актуално


Основен проблем днес, в борбата с терористичните взривове е: Създаването на нови организационни модели на предболничната и болничната помощ, ... още по темата ..
Описание на инцидента, медицинска реакция и икономическа стойност на последствията от терористичния инцидент в Мадрид на 11- ти март 2004 година  още по темата..
Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма 
(2015 – 2025 г.)

Национален план за противодействие на тероризма